31 Ekim 2016 Pazartesi

Dünya Bankası’na Göre Kanada Göçmenlerin Tercihi

ABD, göçmenlerin en çok gitmek istediği ilk dört ülke listesinin başında bulunurken Kanada’da en çok gidilmek istenen ilk dört ülkede yer aldı.

Dünya Bankası’nın bir araştırmasına göre Kanada dünyadaki yüksek nitelikli görçmenleri kazanmayı en çok başarabilen ilk dört ülke içerisinde bulunuyor.

Çalışma belgesini hazırlayan araştırmacılar son on yıllarda dünyadaki insanların gittiği yerlere ve göçmen sayılarındaki değişikliklere baktılar. Araştırmacılar ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’yı dünya göçmenlerinin gitmeyi en çok tercih ettiği ülkeler olarak buldu.

Dünyadaki siyasi krizler, karışıklıklar ve daha iyi bir hayat isteği gibi çok çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etme isteği ve edimi son elli yıldır daha da istikrarlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Siyasi karşıklıklar ve iç savaşlardan kaçarak başka ülkelere siyasi sığınmacı olarak yerleşenlerin dışında eğitim ve mesleki olarak yüksek kalifiye kişilerin ekonomik sebepler yüzünden göç etme eğilimlerinin de aynen devam ettiği görülüyor.

Bu yüksek kalifiye göçmenlerin göç etmek istedikleri ülke listesinin artık daha dar bir hale geldiğini görüyoruz. Yüksek nitelikli göçmenlerin hedeflediği ülkeler özellikle ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’ya indirgendi.

Araştırmada ülkelerle ilgili ilginç bulgular saptandı. ABD hala en çok talep gören ülke ve tüm dünyadaki en nitelikli göçmenlerin yüzde 40’ını kendi bölgesine çekmeye devam ediyor. Kanada ise son zamanlarda iyice talep gören ülkelerden oldu.

Bu Kanada için iyi bir haber çünkü yüksek nitelikli insanlar göç ettikleri ülkeye malvarlıklarını ve ülke ekonomisine daha da katkı sağlayacak mesleki becerilerini de beraberinde getiriyorlar. Ayrıca rapora göre yüksek nitelikli göçmenlerin inovasyon ve üretkenliğe de katkıları oldukça fazla.

Yine çalışmaya göre nitelikli kadın emekçilerin de dünya etrafında hareket ettikleri ve 2010 yılında ilk defa olmak üzere erkeklerden daha fazla nitelikli kadın göçmenin olduğu bulgusuna rastlandı. Daha çok Afrika ve Asya ülkelerinden olmak üzere nitelikli kadın göçmenler daha çok Kuzery Amerika ve Avrupa’da İngilizce konuşulan ülkeleri tercih ediyor.

Çalışmaya göre bu ülkelere özel olarak ilginin artmasının altında yatan sebepler özellikle araştırılmalı fakat ilerde göçün hem gelinen ülkede hem de gidilen ülkedeki hayatı değiştireceği muhakkak.

Araştırmanın öngörüsü gelecekte yüksek nitelikli göçmenler öncekilere göre herhangi bir lokasyona ya da ulusal kimliğe daha az bağlı olmakla birlikte daha küresel bir mantaliteye sahip olacaklar.

Kanada dışında Almanya, Fransa ve İspanya gibi diğe gelişmiş ekonomilerin dünyadaki nitelikli göçmenleri bölgelerine çekmek için uğraştıklarını biliyoruz fakat bu konuda başarılı oldukları pek söylenemez.

Bu dört ülkenin dünyadaki en nitelikli göçmenlerin büyük çoğunluğunu alacağını söyleyebiliriz. Gelişmiş ekonomiler değer verdikleri nitelikli elemanları arıyorlar ve göçmen olarak kabul ediyorlar.

Becerikli ve nitelikli işgörenlerin kendilerini isteyen ileri endüstri ülkeler arasından seçim yapma avantajına sahip olması ne büyük bir şans.


Murat Kandemir, 31 Ekim 2016   

28 Ekim 2016 Cuma

Kanada NOC 2016 Yayınlandı

Kanada’da bulunan tüm işlerde yapılmakta olan çalışma türleri hakkında bilgi sunan ve sürekli güncellenen Kanada Meslek Sınıflandırması, NOC’un 2016 güncellemesi yapıldı.

NOC’ta meslek gruplarında sınıflandırılan mesleklerin görev, yetki ve sorumlulukları detaylı olarak tanımlanmıştır. Mesleğin eğitim gereklilikleri ve varsa mesleğe girişi düzenleyen odalar ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

Ülkelerde meslek sınıflandırmaları çeşitli sebepler yüzünden hazırlanmaktadır. Kanada’da NOC listesi Kanada İstatistik Bürosu (Statistics Canada) ve Kanada İstihdam ve Sosyal Gelişim Bakanlığı (ESDC) tarafından ortak olarak hazırlanmaktadır.

2006 versiyonu 2011’de güncellenmiş ve hala da kullanılmaktadır. NOC 2016 versiyonu ise yeni  tamamlandı ve 25 Ekim 2016’da yayımlandı.

NOC, Kanada’da yapılan tüm meslek alanlarını sistematik olarak sınıflandırır. Detaylı olarak meslek tanımları yapar ve tüm meslekleri niteliklerine göre gruplara ayırır. Meslekler hakkında yapılan detaylı bilgilendirmede mesleğin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilir. NOC 2016 tasnifi son yıllarda yeni çıkan meslekleri de ve bulundukları grupları da dahil eder. Yeni listede tüm meslek tanımları, görev, yetki ve sorumlulukları güncellendi.

NOC 2016 kullanımdaki NOC 2011 yapısını aynen muhafaza ediyor. Listeye herhangi bir yeni grup eklenmedi, listeden silinmedi ya da herhangi bir meslek grubu başka bir grupla birleştirilmedi. Bu haliyle aynı NOC 2011 gibi işgücü pazarı analizini desteklemek amacıyla iş beceri tipi (skill type) ve beceri seviyesi (skill level) ikili kriteri temelinde organize edildi.

Kanada’da meslekler işin gerektirdiği becerilere göre sınıflandırılmışlardır. Kanada göçmenliğinde adaydan belli meslek kriteri istenir. Örneğin Kanada’ya göç etmek isteyen nitelikli göçmen adayları 0, A ve B beceri tipi (skill type) mesleklerde çalışıyorlarsa göçmenlik başvurusu yapabilirler. Göçmenlik bakanlığı bir süre daha 2011 NOC’u kullanmaya devam edecek.

Göçmenlik amacıyla bakıldığında Kanada’daki işlerin beceri grupları şöyle sıralanır:

1-0 Beceri Tipi -İdari İşler (restoran müdürleri, maden direktörleri, kaptanlar vs.)
2-A Beceri Tipi -Profesyonel işler. Bu işerde çalışmak için genellikle en az ünivesite lisans eğitimi gereklidir. (doktorlar, diş hekimleri, mimarlar vs.)
3-B Beceri Tipi -Teknik işler ve zanaatçılar. Bu işlerde çalışmak için genelde yüksek okul (college) diploma ya da çıraklık eğitimi gereklidir.  (restoran şefleri, elektrikçiler, su tesisatçıları vs.)
4-C Beceri Tipi- Orta derecede işler. Bu işlerde genelde lise eğitimi ve/veya işyerinde eğitim gereklidir. (tır şoförleri, kasaplar, gıda servis elemanı vs.)
5-D Beceri Tipi- Emek işçileri. Genelde işyerinde eğitim yeterlidir. (temzlik görevlileri, meyva toplayıcıları, petrol hattı işçileri vs.)

2016 NOC güncellemesi şimdi 2016 Nüfus Sayımı içinde de kullanılıyor. 2016 Kanada nüfus sayımı meslek bilgileri 2017 Kasım ayında açıklanacak.


Murat Kandemir, 28 Ekim 2016  

22 Ekim 2016 Cumartesi

Kanada Göçmenlik Sisteminde İş Tecrübesi Gösterilmesi

Kanada’ya göçmen olarak gitmek isteyen kişiler ekspres giriş sistemin altındaki Kanada tecrübe sınıfı (CEC) ya da federal nitelikli işgören sınıfı (FSW) programları kapsamında başvuru yapabiliyorlar. Bu başvurularda göçmen adayları iş tecrübesi göstermek zorundadırlar.
Bu yazıdaki konumuz CEC ya da FSW klasmanlarında başvuracak göçmenlerin iş tecrübelerini nasıl gösterecekleri hakkında. Özellikle bir firmada maaşlı olarak çalışanlar değil de kendi nam ve hesaplarına göre çalışıyor gibi görünenlerin (self-employed) edindikleri iş tecrübelerini nasıl gösterecekleri hakkında.
FSW başvurularında self employed yapılan işlerde edinilen tecrübeler kabul edilmektedir. Burada ki asıl sorun işverenden alınan bir referans mektubu olmaması yüzünden edinilen iş tecrübesinin gerçek olup olmadığını ispat edilebilmesindedir. İspat edilmesinin zorluğu olmasına karşın edinilen iş tecrübesinin kanıtlanmasında farklı belgeler kullanılabilir. Alt işveren sözleşmeleri, kesilen faturalar ve düzenlenen maaş bordroları, yeminli ifadeler veya müşterilerde ya da iş arkadaşlarından alınacak destek mektupları bunlardan birkaçıdır.
CEC açısından ise self-employed iş tecrübesi kabul edilmemektedir. Self employed iş tecrübesi denince akla adayın kendi nam ve hesabına bir yüklenici (contractor) olarak çalıştığı durumlar akla gelmektedir fakat gerçekte bu kişi hem vergilendirme hem de iş kanunları açısından yüklenicinin çalıştırdığı bir işçi olabilmektedir.
Birisini self-employed contractor olarak görmek gerçekte tecrübe edinilen bu işte işçi ve işveren ilişkisi olmadığı anlamına gelmemektedir.
Kanada içtihat hukukunda bir kişinin işçi mi yoksa kendi nam ve hesabına çalışan bir işveren mi (self-employed) olduğunu belirleyebilmek için bazı faktörler göz önüne alınmaktadır. İşin doğasındaki bu faktörler özet olarak aşağıdakilerdir.
Ücret ödeyen kişinin çalışan kişinin üzerindeki kontrol seviyesi, işçinin işyerinde kullanılacak malzeme ve ekipmanı kendisinin sağlayıp sağlamadığı durumu, işçinin bazı işleri görmesi için bir alt işçi ya da asistan tutup tutamayacağı durumu, işçinin aldığı finansal risk derecesi,  yatırım ve yönetimde işçinin sorumluluk derecesi, işçinin kar fırsatı ve yazılı kontrat imzalanması gibi diğer durumlar.
Bu faktörler kendi başlarına belirleyici değildir fakat bir kişinin işçi mi yoksa bağımsız yüklenici mi (self-employed contractor) olup olmadığının belirlenebilmesi için değerlendirilmelidir.
Kanada göçmenlik bakanlığının (IRCC) sunulacak belgede self-employed ifadesi olması durumunda belgeye göre hareket edeceği ve işçi-işveren ilişkisini irdelemeyeceği güçlü ihtimaldir.
CEC programı kapsamında başvuracak adayın belgesinde çalışma şekli self-employed şeklinde belirtilmiş fakat aslında bu kişinin işçi olduğu durumlarda yukarıdaki faktörlerin ışığında kişinin gerçekte işçi olduğu argümanı ileri sürülebilir.
Murat Kandemir, 22 Ekim 2016 

21 Ekim 2016 Cuma

Kanada Anne-Baba Sponsorluğunda Gerekli Minimum Gelir Seviyesi

Bilindiği gibi Kanada anne-baba ya da aile büyükleri göçmenlik sponsorluğunda sponsorun göstermesi gereken minimum gerekli gelir (MNI) seviyesi bulunmaktadır.

MNI’nin hesaplanması bazen kafa karışıklığına yol açmaktadır. Sponsor göçmen ya da vatandaş anne-baba ya da diğer aile büyüklerine  (dede-nine gibi) sponsor olabilmek için son üç yıllık yeterli seviyede gelir gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu minimum gelir miktarları Kanada göçmenlik bakanlığınca belirlenir ve ilan edilir.

Kanada’da kazanılan gelir seviyesi ispat edilmeli ve bu gelir mutlaka Gelir Vergisi Beyannamesinde (Income Tax Return) deklere edilmiş olmalıdır.

Soru şu. Kişi göçmen olmadan önce resmi yollardan Kanada’da elde ettiği kazançlarını aile büyükleri sponsorluk başvurusunda kullanabilir mi?

Kişinin göçmen (PR) olmadan önceki çalışma izni ile Kanada’da çalıştığı süreler ve kazançları bu kapsamda değerlendirilebilir. Yani Kanada’da son dört yıldır yabancı işçi olarak çalışan bir kişi beşinci yılda daimi göçmen olursa anne-baba sponsorluğu başvuru tarihinden itibaren son üç yıldaki gelirini gösterebilir. İlla iki sene daha beklemeye gerek yoktur.

MNI seviyeleri R130 ve R133 yönetmelik (IRPR) maddelerinde açıklanmıştır. Bu seviyelerin Kebek bölgesine uygulanamayacağını belirtelim. Kebek bölgesinin gerekli minimum gelir seviyeleri farklıdır.  

İlgili yönetmeliğin R134’üncü maddesinde MNI gelir hesaplama kuralları şöyle belirtimiştir.

(1.1) 3 üncü alt maddeye atfen 133(1)(j)(i)(B) paragrafı kapsamında sponsor kişinin toplam geliri aşağıdaki kurallara göre hesaplanacaktır.
(a) sponsorun geliri sponsorluk başvurusunun yapıldığı tarihten üç yıl önceki yıllara ait olan ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bir tahakkuk bildirisiyle (notice of assessment) ya da buna denk bir belge ile beyan edilmiş kazanılan gelir üzerinden hesaplanacaktır;
(b) sponsorun geliri (a) paragrafında bahsedilen ve belgelerle beyan edilmiş gelirdir, bu gelire aşağıdaki gelirler dahil değildir;
(i) sponsora bir eğitim ya da öğretim programına katılımı için eyaletçe ödenen ödenekler,
(ii) sponosra eyaletçe ödenen sosyal yardımlar,
(iii) sponsora Kanada Hükümeti tarafından yerleşim destek programları kapsamında ödenen mali destekler,
(iv) sponsora İşsizlik Sigortası Kanunu (EI) kapsamında ödenen tutarlar,
(v) sponsora Yaşlılık Güvencesi (OAS) kapsamında ödenen aylık mali destekler,
(vi) sponsora Gelir Vergisi Kanunu (Income Tax Act) kapsamında verilen çocuk yardımları (child tax) ve;
(c) eğer başvuruda kefil (co-signer) varsa onun geliri yukarıdaki (a) ve (b) paragrafları uyarınca ve gerekli olduğu durumlarda düzeltmelerde yapılarak sponsorun gelirine eklenecektir.

Farkedileceği üzere bu kısımda sponsor kişinin “notice of assessment” belgesiyle gelirini ispat ettiği andaki göçmenlik statüsüne ait herhangi bir atıfta bulunulmamış. Bu suretle sponsor kişinin Kanada göçmeni olmadan önce Kanada’da kazandığı ve belgeyebildiği gelirlerini gösteremeyeceğine dair bir sonuca gidemeyiz.

Göçmenlik bakanlığının böyle durumda olan birisini kabul edip etmeyeceğini anlamanın en iyi yolu denemektir. Kanada’da PR statüsü sahibi olmadan önce resmi olarak çalışan ve bu süre zarfında kazandığı gelirlerini anne-baba sponsorluğu başvurusunda kullanmak isteyen adaylar başvuru yapabilirler.

Başvurunun reddedilmesi durumunda başvuru sahibine hangi yasa ya da yönetmelik uyarınca ret verildiği bildirilecektir. Minimum gelir göstermesi gereken kişinin göçmenlik statüsüne vurgu yapan herhangi bir yasa ya da yönetmelik maddesi olmadığından başvurunun kabul edileceği ihtimali daha güçlüdür.


Murat Kandemir, 21 Ekim 2016    

18 Ekim 2016 Salı

Kanada Federal Mahkeme Temyiz Başvuru Süreleri

Kanada dışında verilen kararlar (örneğin vize ret kararı) için Kanada federal mahkemesine başvuru süresi 60 gündür. Eğer karar Kanada içinde verilmişse ilgili karar 15 gün içinde temyiz edilmelidir.
Peki buna nasıl karar veriliyor? Peki ya çevrimiçi yapılan ve incelenen başvurular ve onlar hakkında verilen kararlarda temyiz başvurusu ne zaman yapılacaktır?
Öncelikle şunu belirtelim. Federal mahkemeye temyiz başvurusu (Judicial Review-JR) ret kararının alınmasının ardından 60 günlük süre içinde yapılıyor olsa dahi vakit kaybedilmeden yapılmalıdır. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi temyiz eden kişinin temyiz hakkında bilgi sahibi olması gerekmesi ve diğer bir önemli nokta da temyiz yapılmadan önce ret kararı verilen başvuru dosyasının bir kopyasının bilgiye erişim (ATIP) talebi yapılarak elde edilmesi gerekliliğidir. Yapılacak temyiz savunması bu dosya üzerinden hazırlanacaktır. Avukat belki de bir JR başvurusu yapmadan önce ilgili merciye kararın tekrar gözden geçirilmesi başvurusu da yapabilir ve bu esnada davacıya verilen cevap kendi başına müteakip JR başvurusunda diğer bir gerekçe teşkil edebilir.  
Ret kararına karşı derhal yasal tavsiye aramanın bir diğer yararı da avukatın ret kararının haksız yere verildiği durumlarda Adalet Bakanlığı ile bir anlaşmaya gidebilmesi olasılığıdır. Yani acele davranmak temyiz eden kişinin yararına olacak ve erken çözüm şansını arttıracaktır.
Göçmenlik kararlarında JR başvuruları için yasal süre IRPA’nın (Göçmenlik ve Mülteci Koruma Kanunu) 72(2)(b) maddesinde bellidir.
b) 169(f) paragrafına atfen, temyiz başvurusu dilekçesi karşı tarafa ve temyiz başvurusu da Federal Mahkeme Sicil Dairesine (Registry) olmak üzere, temyiz başvurusu, başvuru yapacak kişinin karar hakkında bilgilendirilmesinden ya da bilgi sahibi olmasından itibaren Kanada içinde oluşan anlaşmazlıklarda 15 gün içinde, Kanada dışında oluşan 60 gün içinde yapılmalıdır.
Burada kararın verilmesi üzerine değil de anlaşmazlıkların oluşması üzerine vurgu yapılmaktadır. Yani eğer kişi Kanada dışında bulunuyor ise anlaşmazlığın Kanada dışında oluştuğu düşünülmelidir. Ret kararının Kanada içinden bir ofisten gelmesi temyiz süresini belirleyici bir faktör değildir.
Genel olarak bakıldığında eğer kişi Kanada içinde oturuyorsa söz konusu anlaşmazlık Kanada içinde olmaktadır. Fakat bazı durumlarda kişi Kanada’da bulunuyorken başvuru işlemleri Kanada dışında devam edebilir. Örneğin Kanada’da bulunan bazı kişiler ülke içinde bulunsalar bile öğrenci vize başvurularını Kanada dışında bir elçiliğe yapacaklardır. Bu durumda anlaşmazlığın Kanada dışında başladığı düşünülmelidir.
Kanada dışında işlem süreci devam eden başvurularda başvuru sahibi Kanada içinde bulunsa dahi alınan kararların temyiz başvurusu başvurunun ya da kararın ardından 60 gün içinde yapılmalıdır.
İşin ilginç tarafı başvurunun nerede işlendiğini bilemediğimiz durumlardır. Burada aklımıza ekspres giriş (Express Entry) gelmektedir. Ekspres Giriş sisteminde göçmenlik başvuruları çevrim içi olarak yapılmaktadır.
Bu durumda şu sonuca göre davranmak en güvenli adım gibi görünmektedir. Eğer başvuran kişi başvuru yapıldığında ve başvurusu hakkınıda bir karar verildiğinde Kanada içindeyse federal mahkemeye temyiz başvurusu 15 gün içinde yapılmalıdır.
Eğer başvuru normalde Kanada dışında değerlendirilen bir başvuru ise (Kanada dışındaki kişinin federal nitelikli eleman başvurusu -FSW) o zaman anlaşmazlığın Kanada dışında oluştuğunu varsayabiliriz.
Kanada federal mahkemesi ilgili maddeyi liberal bir açıdan tercüme etmektedir. Herhangi bir göçmenlik kararına karşı yapılacak JR temyiz başvuruları ilgili ret kararının alınmasının ardından derhal yapılmalıdır.
Temyiz başvurusu yasal sürelerini geçiren kişiler süre uzatımı alabilirler fakat bu temyiz başvurusu yapan kişi için ek maliyet getirecektir ve federal mahkemede ret kararı çıkmasına sebep olabilecektir.

Murat Kandemir, 18 Ekim 2016 

15 Ekim 2016 Cumartesi

Kanada Bilişim Sektörüne Özel Yetenekli İşçi Vizesi

betakit.com/
Kanada hükümeti yüksek kalifiye işçileri ülkeye çekebilmek için“küresel yetenek vizesi” üzerinde çalışıyor. Açıklamayı Kanada’nın invasyondan sorumlu bakanı Navdeep Bains bizzat yaptı.

Bakan Bains’in bu açıklaması hükümetin ülkeye yıllık bazda alacağı göçmen sayısını arttırmayı planlamasının ardından yapılırken bazı çevreler ülkenin bazı bölgelerinde çok yüksek işsizlik olduğunu hatırlatıyor.

Geçen hafta başkent Ottawa’da katıldığı bir panelde konuyla ilgili açıklama yapan Bains Kanada’nın Brexit sonrasında ülke içi işçi ihtiyacını daha etkin bir şekilde giderebilmek için göçmenlik politikasında değişiklik yapacağını ifade etti.

Kanada’da çeşitli çevreler göçmenlik ayarları ile oynamanın ülkenin kendi işçilerinin işlerini yeni göçmenler yüzünden kaybetmesi tehlikesi yaratacağına inanıyorlar.

Göçmenlik politikası konusunda hala bir çekimserlik olduğuna inanan Bains daha fazla göçmeni getirmek istediklerini ve bunun ekonomi için iyi olduğunu düşünüyor.

Göçmenlik karşıtı ya da göçmenliği kısıtlayıcı tartışmaların hep işsizlik oranları üzerine yapıldığında dikkat çeken Bain hükümetlerinin argümanının daha fazla göçmenin daha fazla istihdam yaratacağı inanışının olduğunu kaydetti.

Bains’e göre tasarlanacak bir “küresel yetenek vizesi” ile İngiltere’de Brexit ile ABD ve seçimler sonrası olacaklara karşı önlem alınarak tüm dünyadan üstün kalifiye kişilerin Kanada’ya kazandırılabileceğini ifade etti.

Kanada’da ekonominin büyümesi için önemli olan en iyi ve en kalifiye işçilerin ülkeye nasıl çekileceği tartışmaları hiç bitmedi. İnovasyon bakanı “küresel yetenek vizesi” gibi yeni bir vize kategorisi ile en kısa sürede en kalifiye göçmen işçilerin ülkeye getirilebileceği teklifinde bulundu.

Kanada’nın teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmalar hükümetten daha kısa sürede yurt dışından bilişim ve teknoloji uzmanları getirebilmeleri için hızlandırılmış göçmenlik süreci talebinde bulunmuşlardı.

Kanada’da faaliyet gösteren 50 teknoloji firmasını temsil eden Kanada İnovasyoncular Konseyi (The Council of Canadian Innovators) Toronto’da İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Gelişim Bakanı Navdeep Bains ile bir araya gelmişti.   

Teklifler veya tavsiyeler hep yapılır. Peki bir çözüm önerisinin kabul edilip uygulanması için gerekli olan kamuyou desteği nasıl sağlanır? Asıl sorun burada. Kanadalıların büyük çoğunluğunun göçmenlik ve ekonomi politikaları hakkında çok farklı görüşleri var.

Bakan Bains’in hükümetlerinin göçmenlik konusunda yapmayı tasarladıkları değişikleri yürürlüğe koyacak kamuoyu desteğini nasıl sağlayacağı merak konusu.    


Murat Kandemir, 15 Ekim 2016

14 Ekim 2016 Cuma

Kanada Vatandaşlık Haftası

Bir göç ülkesi olan Kanada her sene on binlerce göçmeni kabul ediyor ve etmeye devam ediyor. Çok kültürlü toplum olan Kanada’da dünyanın her yerinden gelen insanlar bir arada yaşıyor. Çok farklı dinlere ve inançlara inanan farklı farklı etnisiteye sahip milyonlarca insan Kanada’da bir arada yaşıyor.

Dünyada Kanada’nın göçmenlerin vatandaş olma oranının en yüksek olduğu ülke olduğunu biliyor muydunuz?

Diğer bir deyişle ülkede yaşayan daimi ikamet sahiplerinin (PR) yüzde 85’i Kanada vatandaşı oluyor. 2006’dan bu yana 1.5 milyondan fazla göçmen Kanada vatandaşı oldu. Böyle bir oran ve sayı dünyada yok.

Daimi oturum sahibi olan ve ikamet gibi Kanada vatandaşı olabilme şartlarını yerine getirebilen göçmenler vatandaşlık başvurularının onaylanmasının ardından vatandaşlık testine alınıyorlar. Bu testi başarıyla geçen göçmenler son adım olan vatandaşlık seremonisine davet ediliyorlar. Yasal olarak seremoniye katılım Kanada vatandaşı olma sürecinin son halkasına işaret ediyor. Ülkede her sene yaklaşık 2000 vatandaşlık seremonisi düzenleniyor.

Ekim ayının ikinci haftası Kanada’da vatandaşlık haftası olarak kutlanıyor. Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) Vatandaşlık Haftasını ve Kanada Gününü (Canada Day) kutlamak için ülkenin çeşitli bölgelerinde özel vatandaşlık seremonileri organize ediyor.

Kanada vatandaşlık seremonileri tüm halka açık olarak icra ediliyor.

Vatandaşlık seremonilerinde Kanada vatandaşı olanlara hakları ve sorumlulukları hatırlatılıyor. Kanada vatandaşlığı ortak gelenek, kimlik ve değerler üzerine inşa ediliyor. Kanada vatandaşı olarak ana sorumluluklar kanunlara uymak, kendi ve aile sorumluluğunu almak ve diğer vatandaşların hakları ve özgürlüklerine saygı göstermek.

Son 400 yıldır Kanada’yı yerleşimciler ve göçmenler inşa etti ve bu geleneği her sene ülkeye yaşamaya gelen göçmenler devam ettiriyor.

Göçmen olarak Kanada’ya katkıda bulunmaya ne dersiniz? Kanada vatandaşı olmanın vakti gelmedi mi?


Murat Kandemir, 14 Ekim 2016 

10 Ekim 2016 Pazartesi

Kanada’nın Göçmenlikle Artan Nüfusu

Jaison Empson/CBC
Jaison Empson/CBC
Hükümetin açıkladığı istatistik rakamlarına göre geçen sene 320.932 yeni göçmen Kanada’ya yerleşmiş. Bu rakam şu ana kadar ki yıllık kabul edilen göçmen sayıları içinde bir rekor. 2015 yılında Kanada’ya göçmen olarak kabul edilenler içinde Kasım ayında gelen 30 binden fazla Suriyeli mülteci de bulunuyor.
Geçen senenin ilk yarısında Kanada’ya yeni gelen sayısı bir önceki seneye göre yüzde 33 daha fazla olarak göze çarptı.
Kanada istatistik bürosu rakamlarına göre ülkenin nüfusu 1 Nisan 2016 itibariyle 36.286.425’ye ulaştı. Nüfusun 36 milyonu geçmesinde göçmenlerin büyük rolü bulunuyor.
Nüfus sayısı bakımından Ontario 13.9 milyonla birinci ve Kebek bölgesi ise 8.3 milyonluk nüfusu ile ikinci oldu. Üçüncülüğü 4.7 milyonla British Columbia alırken Alberta 4.2 milyonluk nüfusuyla dördüncü oldu. Beşinci en kalabalık eyalet ise 1.3 milyonluk Manitoba oldu.
Ülkenin ortalama yaşı 40.6 çıktı.     
Kanada göçmenlik bakanı John McCallum göçmen sayısının daha da arttırılmasından yana.
Globe and Mail gazetesinin Ağustos ayında yaptırdığı bir ankete katılanların yüzde 39’u Kanada’nın 2017’de daha az göçmen almasını isterken katılımcıların yüzde 37’si de alınacak göçmen sayısının önceki senelerde kabul edilen göçmen sayısıyla aynı olmasından yana olduğunu belirtti. Anket katılımcılarının sadece yüzde 16’sı Kanada’nın daha fazla göçmen almasını istedi.
Kanada gitgide daha karmaşık bir göçmen ülkesi olma yolunda ilerliyor. Eskiden sadece metropollerde gözle görülür bir göçmen sayısından bahsedilirken şu an tüm Kanada’da göçmenler artık iyice göze çarpıyor.
Kanada’daki her beş kişiden birisi Kanada dışında doğmuş. Diğer bir ifadeyle Kanadalı olup Kanada dışında doğanlar tüm Kanada nüfusunun yüzde 20’sine karşılık geliyor ki bu durum G8 ülkelerindeki en yüksek oran.
Son beş yıldır Asya kıtası (Ortadoğu dahil) Kanada’ya en çok göçmen sağlayan bölge olarak göze çarparken Kanada’ya özellikle Afrika, Karayip, Orta ve Güney Amerika’dan gelen göçmen sayılarında artış olduğu gözlendi.
Kanada dışında doğmuş olan Kanadalılar en çok Ontario, British Columbia, Kebek ve Alberta eyaletlerinde yaşıyorlar.

Murat Kandemir, 10 Ekim 2016     

8 Ekim 2016 Cumartesi

Kanada’da Çocukların Okuma İzinleri

Bu yazımızda Kanada’daki çocukların okuma izinleri ile ilgili bilgi vermek istedik. Yazımızın konusu her ne şekilde olursa olsun Kanada’da bulunan ya da Kanada’ya okumaya gitmek isteyen çocuklar ve onların eğitim görmeleri için okuma izninin gerekli olup olmadığı üzerine.
Kanada’da çocuk yaşı eyaletlere göre değişiklik göstermektedir.
Ontario, Manitoba, Alberta, Prince Edward Island, Kebek ve Saskatchewan eyaletlerinde çocuk yaşı 18 olarak tanımlanmışken British Columbia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Northwest Territories, Nunavut ve Yukon bölgelerinde ise 19 olarak belirlenmiştir.
Aşağıdaki durumlarda Kanada’da bulunan çocuklar ilk, orta ve lise eğitimlerine okuma izni olmadan devam edebilirler:
1-Mülteci olan ya da mülteci anne-babalarına eşlik eden çocuklar,
2-Ebeveynlerinden (biyolojik ya da evlat edinen) birisi Kanada vatandaşı veya daimi ikamet sahibi olan çocuklar,
3-Ebeveynlerinden (biyolojik ya da evlat edinen) birisinin Kanada çalışma izni (work permit holders), okuma izni (study permit holders), çalışma hakkı veren ziyaretçi statüsü (visitor status holders) olan çocuklar,
4-Ebeveynlerin hiçbirisi Kanada’da bulunmayan çocuklar.
Kanada’da okumak isteyen küçük çocuklar Kanada’ya giriş yapmadan önce okuma izni almak zorundadırlar.
Okuma ve çalışma hakkı vermeyen ziyaretçi vizesine sahip olan çocuklar Kanada’da okula gidebilmek için okuma izni almak zorundadırlar.
Kanada dışından okuma izni başvurusu yapılması
Okuma izni muafiyeti Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasasının (IRPA) 30(2) maddesi uyarınca sadece Kanada içinde bulunan çocuklara özel bir durumdur.
Dolayısıyla Kanada’da okumak isteyen çocuklar Kanada elçiliklerine okuma izni başvurusu yapmaları gerekir. Anne ya da babası çalışma izni başvurusunda bulunmuş olan çocuklarda elçiliklerce öğrenci olarak görülecek ve kendilerine okuma izni verilecektir.
Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. R188 nolu yönetmelik (IRPR) maddesi uyarınca muaf olmadıkları sürece tüm çocuklar için okuma izni gereklidir.
Kanada sınırında okuma izni başvurusu yapılması
Kanada’ya gelen çocuk okuma izni başvurusu yapmış ve elçilikçe kendisi adına tanıtım yazısı düzenlenmiş ya da R214 yönetmelik maddesi uyarınca ülkeye giriş yaptığı an okuma izni başvurusu yapmaya uygun olmalıdır.
Bunu yapmamışlarsa sınır kapıları (port of entry) “Kanada içi” yerler sayıldıkları için IRPA’nın 30(2) maddesi uyarınca sınır görevlileri (annesi ya da babasının ya da her ikisinin Kanada’da okuma ya da çalışma izni sahibi olması v.b.) tüm diğer şartların taşınmasıyla birlikte çocuğa okuma izni düzenleyebilirler. Çocuk ziyaretçi kaydıyla kayıt altına alınmalıdır. Çocuk yaşını geçen çocuklar okumaya devam etmek istiyorlarsa yeni bir okuma izni başvurusu yapmalıdırlar.
Kanada içinde okuma izni başvurusu yapılması
Kanada içinde okul öncesi, ilk öğretim ve lise eğitimlerini gören çocuklar yine Kanada içinde okuma izni başvurusu yapabilirler. Okuma izni başvurularında Kanada’daki akademik durumlarını okullarından aldıkları (öğrenci belgesi vs.) belgeleri sunmak ve bazı durumlarda anne-babalarının Kanada’daki statülerinin (okuma ya da çalışma izni vs.) kanıtını sunmak zorundadırlar.
Görevliler okuma izni başvursunu değerlendirirken çocuğun geçici oturum sahibi anne-babasının statüsünü inceleyeceklerdir. Çocuğun Kanada’daki ebeveynleri ya da onlardan herhangi birisinin okuma ya da çalışma izni veren geçici oturum müsaadesi varsa çocuklara okul öncesi, ilk öğretim ve lise eğitimlerine devam edebilmeleri için okuma izni düzenlenecektir. Bu durumda olan çocuklar okuma izni başvurularını Kanada içinde yapacaklardır.
Ebeveynler oturumlarını uzatmaları durumunda küçük çocukları da ihtiyaç halinde okuma izni uzatımı başvurusunda bulunabilecektir.
Küçük çocuklara dikkat.
Murat Kandemir, 8 Ekim 2016        

4 Ekim 2016 Salı

Avustralya’dan Başlayan Bir Hikaye: OHC

Kanada göçmenlik hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerin dışında özellikle Kanada’da eğitim veren birçok okulun Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Kanada’da kısa süreli İngilizce dil eğitiminden önlisans, lisans, y.lisans veya doktora eğitimleri almak için Kanada’da okumak isteyen Türk öğrencilere yardımcı oluyoruz.
Kanada’da hem kısa süreli sertifka programı, hem lise, hem de iki ayrı önlisans derecesi sahibi birisi olarak ve Kanada’da okuyan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının da bilincinde olarak özellikle çok iyi okullarla çalışıyoruz.
Temsilciliğini yaptığım Oxford House College Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü ve iyi bir dostum olan Don Kaufmann ile geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir araya geldik. Okulun küresel eğitim çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme yaptık ve OHC’nin Kanada’ya dil öğrenmek için gitmek isteyen Türk öğrencilere özel bir indirim yaptıklarını da öğrendim.   
2009 yılının Mart ayında Toronto’daki International House (IH) Toronto okulunda yetişkinlere İngilizce eğitim uzmanlığı (TESL) diplomamı almıştım. IH Toronto İngilizce dil kursu olarak çok başarılı bir eğitim kurumuydu.
Bu yazımızda size Avustralya’dan çıkarak IH’i de bünyesine alarak büyüyen ve ayrıca Birleşik Krallık ve ABD’de birçok şehirde okullar açan Oxford House College (OHC) okulundan bahsetmek istiyorum.
1963 yılında Avustralya’nın başkenti Melbourne şehrinde kurulan Holmes Grup okulu bünyesine kattığı diğer okullarla birlikte şu an Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Hong Kong olmak üzere toplamda 5 ayrı ülkede 20’den fazla lokasyonda yerli ve yabancı öğrencilere hizmet veriyor.
OHC’nin verdiği eğitimler gençler için yaz kampından, öğretmen eğitimleri ve dil eğitimlerinden lisans seviyede eğitimlere kadar oldukça çeşitlilik gösteriyor.
Şimdi uluslararası dil eğitim faaliyetleri gerçekleştiren OHC’nin tüm okullarını tanıyalım.
OHC’nin başladığı yer olan Avustralya’da Holmes Yükseköğretim Enstitüsü (Holmes Institute of Higher Education) adıyla hizmet veren okulda turizm, işletme, bilgi teknolojisi ve muhasebe alanlarında sertifika, diploma ve lisans programları mevcut. Ayrıca işletme ve muhasebe alanında master eğitimleri de var. Holmes Institute Avustralya makamlarının enstitü olarak tanınıyor ve alınan lisans ve y.lisans eğitimleri Avustralya göçmenlik sisteminde kabul ediliyor. Ayrıca diğer üniversitelere göre ücretleri daha makul ve herhangi bir programda okuyan öğrenciler Avustralya’daki diğer üniversitelere yatay geçiş yapılabiliyor. Eğitimlerini bitiren öğrencilere Avustralya’da çalışma imkanı veren iki yıllık çalışma izni de veriliyor.  
İngiltere’de Oxford English Centre adıyla faaliyet gösteren okul hem genel İngilizce hem de özel amaçlar için İngilizce dil eğitimi sağlıyor. Okul tarihi Oxford Üniversitesi binasında hizmet veriyor ve öğrenciler modern teknolojinin eşlik ettiği sistemle İngilizce öğreniyorlar. Sınıflar daha küçük gruplar halinde oluşturuluyor ve buna ek olarak ihtiyaca göre tıp, hukuk, muhasebe ya da askeri alanlara göre uzmanlaşmış özel İngilizce kursları da veriliyor.  
OHC markası altında hizmet veren eğitim kurumları Birleşik Krallık, ABD, Avustralya ve Kanada’da 15 ayrı şehirde İngilizce öğrenmek isteyenlere yüksek kalitede eğitim sunuyor.
OHC okulları ABD’de New York, Boston ve Miami Beach, Birleşik Krallık’ta Londra, Richmon-upon-Thames, Oxford ve Stratford-upon-Avon’da, Avustralya’da Sidney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast ve Cairns’de ve son olarak Kanada’da Toronto, Vancouver ve Calgary şehirlerinde bulunuyor.
Dört ülkede 15 ayrı şehirde hizmet veren OHC okulları her amaca uygun birçok İngilizce eğitim programlarını yüksek kalitede ve teknolojiyi kullanarak veriyor. En iyi öğretmenlerle çalışan OHC eğitim kurumlarında İngilizce dışında başka dil konuşulmuyor. Dünyanın her yerinden gelen yabancı öğrenciler OHC çatısı altında geniş bir çevre yapıyor ve muazzam bir eğitim tecrübesi sahibi oluyorlar.
OHC sadece öğrencilere İngilizce öğretmekle kalmıyor ayrıca geleceğin İngilizce öğretmenlerini de yetiştiriyor. Teaching House markasıyla Londra, Oxford, Stratford-upon Avon, Melbourne, Toronto, New York, Philadelphia, Washington DC, Denver, Boston, Miami Beach, Chicago, San Fransisco, San Diego, Los Angeles, Atlanta, Houston, Phoenix, Portland ve Detroit lokasyonlarında geleceğin öğretmenleri Yetişkinlere İngilizce Öğretme Sertifikası olan ve dünayaca kabul gören CELTA ve yine yabancılara İngilizce eğitimi olan ve üniversite seviyesinde verilen DELTA programlarını bitiriyorlar. Öğretmenler CELTA ve DELTA programları formasyon eğitiminde yaratıcı metadoloji ve etkili sınıf içi öğretim pratiklerini geliştiriyorlar.  
Teaching House dünyada 21 ayrı noktada en çok CELTA eğitimi veren kurum olma özelliği taşıyor. 2015’te 1000’den fazla kişi CELTA eğitimi almış. Dört haftalık eğitimle verilen CELTA eğitimi dünyaca kabul görüyor ve CELTA sertifikası olanlar dünyanın her tarafında İngilizce öğretmeni olarak çalışabiliyorlar.
Sol Camps, adından da anlaşılacağı üzere bir kamp ve gençlere özel tasarlanmış bir yaz kampı. Kanada kampı hem Toronto hem de Vancouver şehirlerinde düzenleniyor. Sol Camps ayrıca Birleşik Krallık ve ABD’de de düzenleniyor ve çocuklara unutamayacakları bir yaz kampı tecrübesi sunuyorlar. Bu kamplar İngilizce ağırlıklı olarak çok çeşitli öğretici faaliyetlerle gerçekleştiriliyor. Örneğin Toronto şehrinde Toronto Ünviersitesi kampüsünde gerçekleştirilen yaz kampında tüm dünyadan gelen 7-17 yaş arası çocuklar harika dostluklar kuruyor ve İngilizce öğreniyorlar ve üniversitelilerin kullandığı yurtlarda kalıyor ve üniversite öğrencisi olmanın ne demek olduğunu görüyorlar. Çocuklar yedi gün 24 saat gözetim altında oluyorlar ve çokkültürlü ve çok seviyeli eğitim programları çocuklara sunuluyor. Sol Camps 2014 yılında STM tarafından 18 Yaş Altı Gençlik Kursu Yıldız Derecesini (Star Award) aldı.
OHC’nin size sunduğu eşsiz fırsatlarından yararlanmak için bizi arayın.

Murat Kandemir, 4 Ekim 2016